βίαιος, -α, -ον
• Alolema(s): jón. fem. -ίη Hp.Acut.(Sp.) 10
• Morfología: [-ος, -ον Pl.R.399a, Hp.Aër.15, 19, Philostr.VA 1.33]


A Ifís.

1 fuerte, violento

a) de elementos naturales πόντος Pi.Fr.140c.1, αὔρη ... πνέει ἐνίοτε β. Hp.Aër.15, cf. Arist.Mete.370b9, β. ἐπάρδευσις lluvia torrencial Epicur.Ep.[3] 100
neutr. como adv. τὴν θάλασσαν ... βιαιότερον τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν Th.3.89;

b) de presiones naturales o producidas por trastornos fisiológicos esp. por el aire en el cuerpo, Hp.Acut.(Sp.) l.c., τάσις Gal.17(2).132, β. πάθημα παθεῖν sufrir violencia traumática Hp.Nat.Puer.30, Fract.3;

c) de la enfermedad violento, virulento νόσος S.Ant.1140, πυρετοί Hp.Epid.1.7
subst. τὰ βιαιότατα síntomas de gran virulencia Hp.Epid.1.2;

d) de anim. violento, indómito de caballos, X.Eq.Mag.1.14
neutr. como adv., de fieras βιαιότερον ... ἑαυτοὺς ἱεῖσιν Numen.27.24.

2 abusivo, impuesto por la fuerza, violento

a) de acciones y situaciones ἔργα Od.2.236, Thgn.1343, βίαια πολεμίων κακά E.Fr.645, κῆρες h.Hom.8.17, φόνος E.Andr.1242, θάνατος Sol.Lg.13, Hdt.7.170, Pl.R.566b, X.Hier.4.3, cf. Arist.Fr.32, Vett.Val.146.17, ἁρπαγή A.Fr.451k(l).5, ἀφαίρεσις Arist.Metaph.1022b31, op. ‘voluntario’ τῶν δὲ ἀκουσίων (συναλλαγμάτων) τὰ μὲν λαθραῖα ... τὰ δὲ βίαια Arist.EN 1131a8, πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου X.An.6.6.15, δουλεία Th.6.20, συναλλάγματα βίαια contratos obtenidos por la fuerza LXX Is.58.6, Ep.Barn.3.3, β. οὐδὲν ... δρᾶν Th.6.54, cf. X.An.5.5.20, τι βίαιον Th.8.66, cf. 3.39, Pl.Phd.113e, ἀρχή de los treinta tiranos, X.HG 2.3.19, cf. Pl.Lg.690c, 865a, δύναμις SB 5357.9 (V d.C.), unido a ἄνομος X.Cyr.1.3.17, cf. Mem.1.2.9, op. δίκαιον Arist.Pol.1253b22, neutr. plu. como adv. A.Supp.821, cf. Th.6.85
subst. τὰ βιαιότατα los máximos abusos de fuerza Simon.75.2D., Pi.N.7.67, Pl.Lg.934c, πρὸς τὸ βίαιον A.A.130, τὸ βίαιον op. τὸ εὐσεβές E.Fr.60.40 (p.41) Bond, δίκη βιαίων juicio por violencias o malos tratos Harp., cf. Lys.23.12, Pl.Lg.914e, D.37.33, ἐκ τοῦ βιαιοτάτου D.H.10.36
neutr. como adv. βιαιότερον ἀποθνήσκειν Th.8.48;

b) de pers. violento ἄνδρες E.Supp.308, cf. Th.1.40, 95, βιαιότατος τῶν πολιτῶν Th.3.36, cf. Pl.Lg.885a, Is.8.43, SB 4284.9, BGU 2061.4, 25 (ambos III d.C.), βιαίῳ χειρί E.Heracl.102, 106, cf. X.Mem.1.2.10, D.21.101, 43.78, PMonac. 74.6 (II d.C.), Hsch.

II 1forzado, obligado πόνοι A.Supp.830, cf. Arist.Pol.1335b9, ἐσφοραί Th.1.141, cf. 4.31, 5.73, πράξεις Pl.R.603c, Vett.Val.2.9, κατάποσις Hp.Coac.372, τροφή Arist.Pol.1338b41, γάμοι E.Io 445, ἀφροδίσια X.Hier.7.6, πάθος Arist.Cael.291a5, cf. EN 1110a1, λόγος Iul.Or.9.191d
forzado, antinatural op. φύσει o παρὰ φύσιν: κίνησις Arist.Ph.215a3, 230a30, ὁ δὲ χρηματιστὴς (βίος) βίαιός τις ἐστίν la vida del negociante es hasta cierto punto antinatural Arist.EN 1096a6, ἀντίληψις Plot.4.5.4
subst. ἔοικεν δὴ τὸ βίαιον εἶναι οὗ ἔξωθεν ἡ ἀρχή parece que lo forzado es aquello cuyo principio es externo Arist.EN 1110b16 (cf. A I 1 b)
subst. τὸ ... παρὰ φύσιν καὶ β. Pl.Ti.64d
neutr. compar. como adv. βιαιότερον ἀναγαγόμενοι Th.2.33.

2 forzoso, que obliga ἀνάγκη Pi.Fr.94a.17, Hp.Aër.19, δαιμόνων χάρις A.A.182, Arist.Cael.284a15, ὁ ... πόλεμος ... β. διδάσκαλος Th.3.82
de la magia τέχνη Philostr.VA 1.33, 6.10.

B adv. -ως

I fís., rel. c. seres vivos

1 por la fuerza κατέδουσι Od.2.237, cf. Pi.Fr.123.7, δμῳῇσιν δὲ γυναιξὶ παρευνάξεσθε β. Od.22.37, cf. A.A.183, Pl.Plt.291e, Chrysipp.Stoic.3.95, Lyc.357, BGU 648.9 (II d.C.).

2 con fuerza ὅταν ὁ μὲν τείνῃ β. Ar.Ra.1101, cf. Plb.3.46.1.

3 violentamente <ἄγοντ>α ... ἄνευ δίκας β. A.Eu.555, ἀποθανεῖν Gorg.B 11a.1, cf. Antipho 1.26, Ar.Ra.1142, Vett.Val.377.18, ἀκοντίζειν X.An.1.8.27, β. φθάνουσι se abren paso violentamente Th.3.23, cf. PSI 941.11 (II d.C.), PMasp.6re.3 (VI d.C.)
rel. la enfermedad violenta, virulentamente κοιλίαι ... β. καθυγραινόμεναι Hp.Epid.3.13, cf. Gal.17(1).119.

II 1forzosa, obligatoriamente διαβάλλουσιν ὡς βιαίως σοφόν Philostr.VA 1.2.

2 forzadamente κινεῖσθαι Arist.Ph.253b34, φθέγγεσθαι Arist.Aud.800b23, cf. Aristid.Quint.83.19.