βάρβᾰρος, -ον


I en rel. c. la lengua

1 ininteligible, bárbaro φωνή A.A.1051, Pl.Prt.341c, γλῶσσα Hdt.1.57, S.Ai.1263, διάλεκτος Hymn.Is.26 (Maronea), βοά Hdt.2.57, E.Or.1385, ἀκοά E.Ph.819, μέλη E.IT 1337, συγγραφαί Hippias B 6
de pájaros cuyos trinos son ininteligibles Ar.Au.199, cf. Corinn.2.4.4 (s. cont.), 1Ep.Cor.14.11 (v. I 2)
subst. neutr. plu. βάρβαρα σαφηνῆ palabras claras en (nuestra) lengua bárbara (habla el coro de persas), A.Pers.635
onomatopeya según Str.14.2.28.

2 de la lengua griega plagada de barbarismos, incorrecta por parte de ciertos autores, Gell.5.20.5
subst. τὸ Βάρβαρον op. τὸ Ἑλληνικόν S.E.M.1.64.

3 βάρβαρος λέξις sólo en lat. barbarolexis, utilización en la escritura de términos extranjeros op. βαρβαρισμός ‘utilización en el habla’, Sacerd.6.451.15
gener. utilización de términos extranjeros Donat.392.7, Seru.4.444.8, Consentius p.386, Isid.Etym.1.32.2.

4 ref. a pers. y personif. bárbaro, que no entiende o no es entendido ψυχαί Heraclit.B 107, ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι καὶ ὁ λαλῶν ἔν ἐμοὶ β. 1Ep.Cor.14.11.

II op. lo ‘griego’ de pueblos y países (c. frec. de pueblos persas y asiáticos, incluidos los troyanos)

1 bárbaro, extranjero

a) tierra y poblaciones: πόλις Pi.I.6.24, cf. Th.7.8, X.An.7.1.28, Ep.Diog.5.4, γαῖα A.Pers.187, cf. S.El.95, Tr.236, E.IA 1400, X.An.5.5.10, ποταμός E.Ba.407, cf. Ar.Ra.682;

b) razas y pers. ἔθνη Simon.106a.3D., Hdt.1.4, Th.6.6, Plb.3.37.11, γένος S.Fr.587, E.Andr.173, φῦλα E.IT 886, λαός LXX Ps.113.1, cf. PMasp.4.16 (VI d.C.)
de pers. en plu., A.A.919, S.Tr.252, Ai.1289, Ar.Ach.168, Hdt.7.169, βαρβάρους πάντας οἱ Αἰγύπτιοι καλέουσι τοὺς μή σφισι ὁμογλώσσους Hdt.2.158, Φρύξ S.Ai.1292, cf. Ar.Au.1700, E.Hel.295, Th.1.3, 24, 2.80, Lyc.150, Ar.Th.1171, βάρβαρον λέχος boda con un bárbaro E.Med.591;

c) de ejércitos y armadas στράτευμα A.Pers.423, E.Rh.612, σύμμαχοι Th.1.82, X.An.1.7.3, ἀκοντισταί Th.7.42, τοξότας τινὰς τοὺς βαρβαρωτάτους Th.8.98, πλάτα E.Hel.234, 1117, ἔγχος CIRB 119.11 (II/I a.C.);

d) instituciones y religión νόμος A.Th.463, E.Andr.243, Hel.800, βασιλεῖς X.Cyr.3.3.26, θεοί Ar.Au.1520, 1525, 1573;

e) ropas y costumbres πέπλοι A.Supp.235, E.Hel.1132, Tr.991, εὐοσμία S.Fr.370, ἤθη Plb.1.65.7;

f) subst. (el, los) bárbaro(s) de pueblos asiáticos, esp. los persas μήτε ἔργα μεγάλα ... τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται Hdt.1.proem., cf. Hippias B 6, Gorg.B 11a.7, στρατὸς βαρβάρων A.Pers.255, cf. 337, 434, Th.1.50, Ar.Ra.724, X.An.2.1.7, Cyr.1.2.1, SEG 26.1282.13 (Eritras IV a.C.), SIG 283.11 (Quíos IV a.C.), Milet 1(3).155.15 (II d.C.), de otros pueblos Ἴβηρας καὶ ἄλλους τῶν ἐκεῖ ... βαρβάρων Th.6.90, cf. Ar.Ach.77, Isoc.4.34, Plb.3.52.3, Aen.Tact.24.17, Isidorus 1.15, Aristid.Quint.57.29, ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάσσης καὶ τῶν ἐκεῖ βαρβάρων σωθέντες IP 8(3).63.5 (II d.C.), cf. Amph.Seleuc.28, Ἕλλην ἐν βαρβάροις de Temístocles, Philostr.Im.2.31, cf. I.BI 1.3, de los gálatas OGI 763.10 (Mileto II a.C.), SIG 700.24 (Leta), tal vez de gálatas o getas FD 4.75.26, IPE 12.402.14 (II a.C.), de los malteses Act.Ap.28.2, de los partos IGBulg.2.659.29 (II d.C.), de los indios en el mito de Dioniso IMEG 26.12 (III d.C.)
de los bárbaros invasores que presionaban al imperio romano y bizantino, esp. los godos IGBulg.12.1, 3.1677 (ambas III d.C.), Hell.6.117.8 (Lidia III d.C.), fig. Ἄρης β. prob. de un ejército godo Didyma 159.1.3 (III d.C.), cf. IStratonikeia 1103.3 (I d.C.), de pueblos etíopes o abisinios SB 8545B (Nubia I d.C.), cf. PMasp.4.9 (VI d.C.), Βαβυλώνιοι· οἱ βάρβαροι, παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς Hsch.;

g) en rel. c. especulaciones sobre su naturaleza φύσει πάντες ὁμοίως πεφύκαμεν καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες Antipho Soph.B 44B.2.13, cf. Ocell.42, Diog.Oen.32.2.12, pero según Aristóteles: οἱ βάρβαροι δουλικώτεροι τὰ ἤθη φύσει τῶν Ἑλλήνων Arist.Pol.1285a20, cf. 1252b5, βαρβάρων δ' Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός E.IA 1400, cf. Fr.719, cf. Thrasym.2
sobre sus costumbres y carácter: de la comunidad de bienes, Arist.Pol.1263a8, cf. EN 1145a31 (cf. II 4)
las diferencias lingüísticas vistas como algo secundario e instituido por una divinidad Hymn.Is.32 (Cime);

h) sg. colectivo ὁ β. Hdt.7.6, Th.1.14, 3.56, Thrasym.B 2, Ar.V.1078, X.Ages.1.7, 2.1, Isoc.4.163, Hell.Oxy.18.1, D.9.45, Plb.35.5.1
ἡ β. tierras extranjeras, barbaras Th.2.97, Plb.5.33.5, Ocell.47
neutr. plu. βάρβαρα συρίζων tocando con la flauta sones bárbaros E.IA 576.

2 con los bárbaros πόλεμος op. la ‘guerra civil’, Th.2.36, Plb.4.45.5.

3 desde el punto de vista de la ideología jud. crist. gentil, pagano τὰ βὰρβαρα πλήθη LXX 2Ma.2.21
incluso griego β. φιλοσοφία Clem.Al.Strom.5.1.9, 56, 57
subst. οἱ βάρβαροι los gentiles dicho por los judíos, I.Ap.2.148, por los cristianos Ἕλληνες ἔσεσθε ... καὶ βάρβαροι Gr.Nyss.Eun.2.464.

4 bárbaro, brutal, no civilizado ἀμαθὴς καὶ β. Ar.Nu.492, φύσις Ar.Th.1129, ἐπιχείρημα Gorg.B 11.7, σκαιὸς καὶ β. τὸν τρόπον D.26.17, β. ἀνηλεής τε Men.Epit.898, cf. Plb.36.15.6, op. ἥμερος IEphesos 3446.4, sup. βαρβαρωτάτους ... καὶ πλεῖστον τῶν Ἑλληνικῶν νόμων κεχωρισμένους X.An.5.4.34
subst. ἡ β. de una prostituta AP 5.2
neutr. τὸ βάρβαρον barbarie ἐκβαλὼν δὲ καρδίας τὸ βάρβαρον E.Hec.1129, λέγειν βάρβαρά τε καὶ ἀτάσθαλα diciendo cosas bárbaras e insolentes de los que golpeaban el mar por orden de Jerjes, Hdt.7.35, βάρβαρα· ἀσύνετα, ἄτακτα Hsch.

III cien.

1 medic. subst. ὁ, ἡ el bárbaro o la bárbara n. de varios emplastos y escayolas, Androm. en Gal.13.559, Heras en Gal.13.557, Cass.Fel.39 (p.87.21); cf. βαρβάρα.

2 zool. n. vulgar del abejaruco Seru.Georg.4.14.

IV adv. -ως

1 en lengua bárbara o extranjera β. ὠνόμασται tienen nombres extranjeros Str.10.3.17, ὅπως ἂν καὶ φωνηθῇ, εἴτε β. εἴτε ἑλληνικῶς εἴτε κυνικῶς ἢ βοϊκῶς Porph.Abst.3.3.

2 bárbaramente, brutalmente ἀγρίως καὶ β. ἀπολέσαι LXX 2Ma.15.2.
• DMic.: pa-pa-ro (?).
• Etimología: De origen onomatopéyico, que haría alusión al modo de hablar, cf. ai. barbara.