βάλσᾰμον, -ου, τό
• Alolema(s): πάλσαμον Paus.9.28.3; βάλσαμος Pall.H.Laus.8.3, Gp.11.27
• Grafía: graf. βάρσαμον POxy.1052.1 (IV d.C.)
• Prosodia: [pero -σᾱ- Nic.Th.947, Al.64]


I 1árbol del bálsamo, balsamero, Commiphora opobalsamum (L.) Engl., Thphr.HP 9.6.1, Dsc.1.19, ὀποῦ βαλσάμ[ου PCair.Zen.9b.6 en add.IV (III a.C.), cf. D.S.2.48, Str.16.2.16, 4.19, Paus.l.c., Plu.Ant.36, Androm.128, Pall.l.c.
tb. el fruto, Damocr. en Gal.14.97, Gal.12.554, 19.738.

2 aceite de balsamero, bálsamo de la Meca Arist.Fr.110, Thphr.HP 9.4.1, Nic.ll.cc., POxy.l.c.

II 1la hierba aromática Chrysanthemum balsamita L. Gp.l.c. y tít., β.· ἀρωματικὸν ἄνθος Hsch.

2 σισύμβριον ἤτοι τὸ βάλσαμον An.Athen.2.392.11.
• Etimología: Prob. prést. sem., cf. hebr. bāšām, ár. bašām.