βάγμα, -ματος, τό


voz, grito δύσθροα βάγματα A.Pers.636.
• Etimología: V. βάζω.