αὐτοδιαφορά, -ᾶς, ἡ


diferencia en sí Simp.in Cat.276.25, 30.