αὐλητής, -οῦ, ὁ
• Alolema(s): beoc. αὐλειτάς IG 7.3195.13 (Orcómeno)


I 1flautista οὐδὲ τὸν αὐλητὴν προφασίζομαι Thgn.941, cf. Ar.V.581, ἐκέλευσε ... τὸν αὐλητὴν αὐλῆσαι Hdt.6.129, cf. 1.141, ὑπὸ αὐλητῶν πολλῶν ... ἐγκαθεστώτων Th.5.70, Θέρσανδρος ὁ αὐλητής X.HG 4.8.18, cf. Lac.13.7, And.Myst.12, D.51.62, 21.156, οἴει ... τῶν ἀγαθῶν αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς τοὺς ὑεῖς γίγνεσθαι; Pl.Prt.327b, cf. Smp.215b, αὐ. Πυθικός Plu.2.674d, χορεύουσι κατ' ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις Plb.4.20.9, cf. 30.22.2, αὐ. τραγικός OGI 51.62 (Egipto III a.C.), τὸ τὸν Βορέαν αὐλητὴν ποιεῖν c. alusión al sonido del viento, Longin.3.1, ᾠδάς τινας ἐπινικίους ὑπ' αὐλητῶν ᾖδεν D.C.51.5.4, αὐ. κύκλιος flautista de danzas en corro, SB 11931.5, 6, 26 (II/III d.C.), cf. Anon.Bellerm.28, UPZ 180b.11 (II a.C.), IG 22.912.17 (III a.C.), Eu.Matt.9.23
Αὐλητής El flautista tít. de una comedia de Anaxilas, Anaxil.3, 4, de Antífanes, Antiph.47, de Filemón, Philem.14, cf. tb. s.u. Ἀπόλλων.

2 en plu. audición de música de flauta Hsch.

3 entom. trompetero Hsch.

II oficial sanitario Procl.Par.Ptol.250.