αἴσθησις, -εως, ἡ


A de la percepción por los sentidos

I 1percepción sensorial, sensación φαντασία καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἔν τε θερμοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις Protag.B 1, οἱ ... καταλαμβάνοντες ... τὰ ἄλλα ἐκ τῶν αἰσθήσεων Chrysipp.Stoic.2.90, τοὺς δεομένους πίστεως αἰσθήσει κεκρατημένης Plot.4.7.15, τῆς βλάβης D.C.36.20.3.

2 capacidad de percepción sensorial, sentido ἕκαστον ὑπὸ τῆς ἰδίας αἰσθήσεως ὀφείλει κρίνεσθαι Gorg.B 3, τὰ ποτιπίπτοντα ποτὶ τὰν αἴσθασιν Archyt.B 1, ἡ τοῦ ὁρᾶν αἴ. Pl.R.507e, τὸ αἰσθήσει γνώριμον Ptol.Iudic.11.20
en text. astr. πρὸς αἴσθησιν con respecto a la percepción visual, Aristarch.Sam.4, cf. Gem.16.16, 34, Ptol.Alm.1.4, Cleom.2.5.56
esp. en plu. los sentidos ὑπ' ἀφαυρότητος αὐτῶν (τῶν αἰσθήσεων) Anaxag.B 2, cf. Democr.B 9, 11, 125, δι' ἑπτὰ σχημάτων αἴ. ἀνθρώπῳ Hp.Vict.1.23, διεφύλαξε τὰς αἰσθήσεις Plb.7.8.7, ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις Arist.Metaph.980a21
órganos de los sentidos Pl.Phd.83a, X.Mem.1.4.6, Arist.Fr.95, διὰ πασῶν τῶν αἰσθήσεων ὕδωρ ἐνήνοχε Pall.H.Laus.18.22.

II 1sensación concreta, sensación como contenido αἱ διὰ τῶν ῥινῶν αἰ. Pl.Prt.334c, τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθούσας αἰσθήσεις τῇ ποιητικῇ Arist.Po.1454b16, αἴ. ἔχειν producir una sensación, ser sentido Th.2.61, αἴθεσιν παρέχειν Th.3.22, cf. X.An.4.6.13, αἴ. ποιῆσαί τινι Antipho 5.44, πᾶσαν αἴσθησιν αἰσθανομένῳ Pl.Phdr.240d
olor X.Cyn.3.5
dolor κλαύσονται ἐν αἰσθήσει LXX Iu.16.17, cf. Vett.Val.107.26.

2 c. gen. obj. manifestaciones sensibles θεῶν Pl.Phd.111b.

B de la percepción intelectual y sensible a la vez

I 1percepción, conocimiento (ὁ ἀριθμός) καττὰν ψυχὰν ἁρμόζων αἰσθήσει πάντα Philol.B 11, πημάτων E.El.290, μηδὲ αἴσθησιν μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα Pl.Ap.40c, cf. Tht.192b, τῆς τελευτῆς αἴσθησιν λαμβάνομεν Isoc.1.47
de lo divino, Clem.Al.Paed.3.6.36
sensibilidad artística οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως LXX Ex.28.3.

2 perspicacia, inteligencia Thphr.De elig.magistr.B 171
sabiduría, saber οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν LXX Pr.22.12, ἡ θεία αἴ. Gr.Nyss.Hom. in Cant.268.11
en plu. facultades mentales (a la vez que los sentidos) ἐρρωμένας ἔχων ... πάσας τὰς αἰσθήσεις PMasp.312.13 (VI d.C.), cf. PLond.1727.19 (VI d.C.).

3 razón, buen sentido Const.Ep. en Ath.Al.Apol.Sec.61.3.

II αἴ. πνευματική sentido, contenido espiritual de las escrituras, Origenes Cant.1 (p.90.30).