αἱμωδέω
• Alolema(s): αἱμῳ- Phryn.PS 14


padecer dentera c. οἱ ὀδόντες como suj. y constr. abs. μύλης τριφθείσης πρὸς ἑωυτήν, ὀδόντες ᾑμώδησαν Hp.Hum.9
c. suj. de pers. y ac. de rel. ᾑμώδεις ἀκούων τῶν ἐπῶν τοὺς προσθίους ὀδόντας Cratin.41
αἱμῳδεῖν Ἀττικώτερον· λέγεται δὲ καὶ αἱμωδιᾶν Phryn.l.c., cf. Lex.A α 1, Phot.α 629.
• Etimología: Quizá de αἷμα y ὀδ(ούς).