αἱμᾰσιά, -ᾶς, ἡ
• Alolema(s): tb. αἱμᾰσία, jón. αἱμασιή Hdt.1.180


1 valla, cerca, muro αἱμασιὰς λέγειν levantar una valla, Od.18.359, 24.224, αἱ. πλίνθων ὀπτέων Hdt.1.180, αἱμασιὰς ... ἐληλαμένας Hdt.1.191, cf. 2.69, 7.60, Sol.Lg.60a, Th.4.43, Aen.Tact.2.2, D.55.11, Arist.HA 594a11, 623a4, Thphr.HP 6.7.5, Theoc.1.47, 7.22, πλήρεις αἱμασιῶν καὶ κηπίων llenos de cercas y huertos (pero cf. 2) Plb.18.20.1, cf. Plu.2.85f, Opp.C.1.505, D.C.Epit.9.23.2, frec. en inscr. ἡ οἰκοδομία τῶν αἱμασιῶν Didyma 40.12 (II a.C.), cf. Ath.Agora 19.L4b.12 (III a.C.), IEphesos 1525.3 (I a./d.C.).

2 terreno cercado

a) cultivado como huerto, huerta αὐτοῦ ἐφ' αἱμασιαῖσι τὸν ἀγρυπνοῦντα Πρίηπον ἔστησεν λαχάνων Δεινομένης φύλακα aquí en el huerto me colocó Dinómenes a mi, Príapo, vigilante, como guardián de las verduras, AP 16.236 (Leon.), cf. SEG 28.840 (Halicarnaso III/II a.C.);

b) parcela, terreno vallado gener. no cultivado, frec. en inscr. ἐν τῷ ἐν τᾷ αἱμασιᾷ ὁπεῖ ἁ ἐλαία IG 12(3).248.11 (Anafe I a.C.), cf. IG 12(5).872.32, 66 (Tenos IV a.C.), IRhamn.167.17 (III a.C.), IMylasa 814.8 (Olimo II a.C.), IMylasa 255.3 (heleníst.).
• Etimología: Quizá rel. αἱμός ‘bosque’, o tb. c. la glosa de Hsch. αἵμους· ὀβελίσκους.