αἱμάτωσις, -εως, ἡ


1 anat. conversión en sangre Gal.6.256, 8.350.

2 medic. derrame sanguíneo o bien irritación, conjuntivitis ὀφθαλμῶν αἱ. Cyran.3.45
sent. dud. como tít. de un amuleto, quizás hemorragia o flujo sanguíneo ἀπὸ αἱματώσεως An.Athen.1.606.12.