αἱμάλωψ, -ωπος


medic.

I que tiene sangre oscuraa, del tipo de la sangre coagulada χυμός Aret.SD 2.1.3.

II subst. ὁ αἱ.

1 sent. patológico sangre negra y coagulada, coágulo Hp.Coac.542, Aret.SA 2.2.9, SD 1.13.4, CA 2.9.1, plu. Hp.Nat.Puer.13, Paul.Aeg.3.45.

2 simpl. sangre ἕλκειν ... τοῦ αἱμάλωπος τὸ πιότατον Hp.Nat.Puer.19.

3 como afección derrame sanguíneo ocular, Archig. en Gal.12.796, 797, Gal.12.819, cf. plu. en una receta, medic. en POxy.1088.3 (I d.C.).