αἰσυμνήτης, -ου, ὁ
• Alolema(s): αἰσιμν- IG 7.15 (Mégara II a.C.), dór. αἰσιμνάτας GDI 3045 (Calcedón)


1 árbitro, juez en los juegos Od.8.258.

2 gobernante electivo con plenos poderes δύο μὲν οὖν εἴδη ταῦτα μοναρχίας, ἕτερον δ' ὅπερ ἦν ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν οὓς καλοῦσιν αἰσυμνήτας Arist.Pol.1285a31, cf. 1295a14, S.OT argumen.2
c. una consideración semejante a la del tirano ὄστις ... αἰσυ[μ]νήτη<ν> [ἰσταί]η SIG 38.4 (Teos V a.C.) en SEG 31.984, αἰσυμνήτην οὐ στήσω SEG 31.985 (Teos V a.C.), αἰ. ἢ τύραννος Arist.Pol.1286b38
como equiv. de lat. dictator D.H.5.73
como tít. del jefe de un tíaso μολπῶν Milet 1(3).133.7, 17 (V a.C.), del jefe de los servidores δμώων Theoc.25.48, tít. de los miembros del Consejo en Mégara y sus colonias IG 7.15 (Mégara II a.C.), en Selinunte IO 22 (VI/V a.C.).

3 como epít. de dioses príncipe, soberano de Dioniso en Acaya, Paus.7.21.6.