αἰσθητής, -οῦ, ὁ


que percibe por los sentidos πῶς ... οὐκ ἐπιστήμων ἂν εἴην ὧνπερ αἰσθητής; ¿cómo podría ser desconocedor de lo que percibo por los sentidos? Pl.Tht.160d.