αἰδώς, -οῦς, ἡ
• Alolema(s): αἴδως Sapph.137.2, 5
• Morfología: [gen. αἴδως Alc.331; plu. nom. αἰδοί Sch.E.Hipp.386D.]


I 1respeto, veneración, reverencia entre los mismos dioses, por Zeus Il.15.129, Zeus ante Tetis Il.24.111, de los hombres ante los dioses como Deméter h.Cer.190, ante la realeza o la nobleza μηδὲ ... σὺ δὲ χείρον' ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων no elijas a un compañero inferior por respeto a la realeza, Il.10.238, θεὸν ὣς ἱλάσκονται αἰδοῖ μειλιχίῃ (al rey) tratan de aplacarlo como a un dios con una dulce veneración Hes.Th.92, φιλότητι καὶ αἰδοῖ φωτὸς ἑῆος con el cariño y el respeto debido a un noble, Od.14.505, Μέλαγχρος αἴδως ἄξιος ἐς πόλιν Alc.l.c., τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεθείς dejando a un lado tu respeto a mi persona A.Pers.699, cf. S.Ai.345, gener. ante todo lo superior προμαθέος αἰδώς Pi.O.7.44, οὕτως που πολὺ τοῖς ἀνθρώποις καὶ αἰδοῦς ἐς τὸ κρεῖττον καὶ καταφρονήματος πρὸς τὸ χεῖρον ἐμπέφυκεν así es innato en los hombres mucho respeto a lo superior y desprecio a lo inferior D.C.78.20.3.

2 respeto, consideración hacia personas más débiles, protegidas por las leyes divinas: los ancianos Od.3.24, cf. 14, los padres αἰ. τοκέων Pi.P.4.218, un aedo Od.8.480, οὐδέ οἱ αἰ. γίγνεται no tiene respeto (de Aquiles que maltrataba el cadáver de Héctor) Il.24.44
hacia las leyes de la hospitalidad ὑβρίζοντες οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ οὐδ' αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσι Od.20.171, hacia la amistad, Critias Fr.Trag.6, τινὰ ... αἰδῶ τοῦ ὁμοφύλου ... ποιούμενοι sintiendo una cierta consideración por su ascendencia común D.C.41.53.1, los aliados πρὸς τοὺς συμμάχους (inspirarles) respeto a nuestros aliados D.C.52.30.1
consideración, agradecimiento a los amigos Thgn.1266.

3 consideración, compasión αἰδοῦς κῦρσαι que obtenga (mi desgraciado padre vuestra) compasión S.OC 247
perdón, composición (v. αἰδέομαι 3, αἴδεσις, etc.) πῶς οὖν ταύτην ἐλεεῖν ἄξιόν ἐστιν ἢ αἰδοῦς τυγχάνειν παρ' ὑμῶν ...; ¿cómo pues vamos a compadecernos de ella y concederle la composición (el perdón)? Antipho 1.26, cf. Pl.Lg.867e
personif. la Compasión, la Piedad Ζηνὶ σύνθακος Αἰδώς S.OC 1268.

4 como virtud moral y cívica acción de refrenarse, mesura, autodominio, escrúpulo, reparo, respeto a la ley, modestia δίκη δ' ἐν χερσί, καὶ αἰδὼς οὐκ ἔσται (en la quinta raza) la justicia estará en la fuerza y no habrá ningún respeto a la ley Hes.Op.192, εὖτ' ἂν ... αἰδῶ δέ τ' ἀναιδείη κατοπάζῃ cuando ... a la mesura la sustituye la desvergüenza Hes.Op.324, cf. Democr.B 179, Pi.O.13.115, αἰδοῦς δ' ἐνεπίμπλατο ὥστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι ὁπότε συντυγχάνοι τοῖς πρεσβυτέροις alcanzó tal grado de modestia que se ponía colorado cuando se encontraba con gente de mayor edad (cf. tb. I 5), X.Cyr.1.4.4, ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰ. pues donde (en Zeus) está el miedo, también está el respeto a la ley, Cypr.18.2, εἶναι ὅπερ αἰδὼς ἡ σωφροσύνη la modestia es lo mismo que la cordura Pl.Chrm.160e, τὸν φόβον ... καλῶν αἰδῶ llamando al miedo respeto a la ley Pl.Lg.647a, Αἰδώς· τολμήσεως ὑποχώρησις ἑκουσία δικαίως καὶ πρὸς τὸ βέλτιστον φανέν· καταλαβὴ ἑκουσία τοῦ βελτίστου· εὐλάβεια ὀρθοῦ ψόγου el autodominio es la abstención voluntaria de abuso conforme a la justicia y con miras a lo que parece mejor; es aceptación consciente de lo mejor, es evitar un reproche justificado Pl.Def.412c, αἰδὼς δὲ μεσότης ἀναισχυντίας καὶ καταπλήξεως el autodominio es un término medio entre la desvergüenza y la excesiva timidez Arist.EE 1233b26, cf. EE 1221a1, MM 1193a1, EN 1128b10, ὥσπερ δὲ παράκειται φαῦλά τινα ἀστείοις τισὶν οἷον θάρρει μὲν τὸ θράσος, ἡ δ' αἰσχύνη τῇ αἰδοῖ como hay cosas malas al lado de las buenas, como audacia al lado de valor y vergüenza al lado de respeto Demetr.Eloc.114, δῆλον ὅτι τὴν αἰδῶ νῦν ἀντὶ τῆς αἰσχύνης ὀνομάζων D.Chr.13.7, τὴν πίστιν παραβῆναι, τὴν αἰδῶ ἐγκαταλιπεῖν romper la palabra dada, abandonar el escrúpulo moral M.Ant.3.7, ἔρως δ' ἀπενόσφισεν αἰδῶ la pasión anuló el autodominio Musae.98, cf. 96, 97, ἡ γὰρ ἑαυτοῦ αἰδὼς ἑκάστῳ φυγὴ τῶν αἰσχρῶν ... ἐξ ἀνάγκης γίνεται el autorrespeto (e.d. el autodominio) por necesidad trae como consecuencia la huida de lo torpe Hierocl.in CA 9
esp. en la fórmula αἰδώς μ' ἔχει me da reparo ἀφεῖναι τοὔπος οὐκ αἰδώς μ' ἔχει no tengo reparo en soltar esta palabra A.Fr.132c.12, αἰ. μ' ἔχει ἐς ὄμματ' ἐλθεῖν E.Or.460, cf. 101, Pl.Sph.217d
personif. la Mesura, la Vergüenza, el Escrúpulo Αἰδὼς καὶ Νέμεσις Hes.Op.200, θεὰν γὰρ οὐ τὴν Ἀναίδειαν ἀλλὰ τὴν Αἰδῶ νομίζουσι (cf. supra Hes.Op.324) consideran diosa no a la Desvergüenza sino a la Mesura X.Smp.8.36, Αἰδοῦς σφισι (Ἀθηναίοις) βωμός ἐστι Paus.1.17.1
considerada nodriza de Atenea, Paus.Gr.α 43 (cf. Αἰδώ).

5 respeto, miedo, vergüenza ante la opinión ajena en los hombres gener. ref. a la opinión sobre el valor guerrero Il.15.561, 657, 17.336
como exclam. ¡qué vergüenza! αἰδώς, ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε Il.16.422, cf. 5.787
sentido del honor, pundonor πολεμικοί ... γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει somos buenos guerreros porque el sentido del honor participa en gran medida de la cordura Th.1.84
personif. nobleza, AP 2.341
ref. a otros sentimientos vergüenza οὐδέ οἱ αἰδὼς γίγνεται, ἥ τ' ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ' ὀνίνησι ni tiene la vergüenza que a veces hace mucho daño y a veces aprovecha a los hombres, Il.24.44, cf. Hes.Op.318, αἰδὼς δ' οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι la vergüenza no es buena consejera para el necesitado, Od.17.347, cf. Hes.Op.317, E.Hipp.385, δι' αἰδῶ ἢ καὶ φόβον por vergüenza o miedo D.C.41.2.1
en diosas o mujeres pudor, vergüenza θεαὶ μένον αἰδοῖ οἴκοι ἑκάστη las diosas se quedaron en casa todas por pudor, Od.8.324, θέλω τί τ' εἴπην, ἀλλά με κωλύει αἴδως quiero decir algo, pero el pudor me lo impide Sapph.137.2, cf. 5, κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή Hdt.1.8, μετὰ αἰδοῦς 1Ep.Ti.2.9, σέβας φιλοπάρθενον αἰδοῦς Nonn.D.48.335, ἀμφὶ δὲ μηροῖς ... ὕφασμα, γυναικείης σκέπας αἰδοῦς en torno a los muslos ... un paño como protección de su pudor femenino (pero cf. III), Nonn.D.48.120
personif. Pudor n. de la luna entre los caldeos, Hsch. (cf. Αἰδώ).

II como cualidad propia de reyes y nobles dignidad, majestad, distinción ἀγορεύει αἰδοῖ μειλιχίῃ habla con agradable dignidad, Od.8.172, ὃ γὰρ δυνάμει τε καὶ αἰδοῖ Τρηχῖνος προβέβηκε Hes.Sc.354, αἰδώς ... ὡς εἴ πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων h.Cer.214.

III lo que da vergüenza, partes sexuales, vergüenzas χλαῖνάν τ' ἠδὲ χιτῶνα, τά τ' αἰδῶ ἀμφικαλύπτει Il.2.262, ὅτε ... αἰδῶ τ' αἰσχύνωσι κύνες (de un cadáver) cuando los perros desfiguren sus vergüenzas, Il.22.75, μέχρι παρ' αἰδῶ τέμνει Arat.493, cf. D.H.7.72, Hsch.
• Etimología: Se suele formular esta raíz como *ais-, cf. aaa. ēra ‘honor’ y c. otro vocalismo ai. īḍe ‘venerar’ < *isd-; con alargamiento -d en gót. aistan ‘recelar de’ y gr. αἰδώς; a su vez ais- podría explicarse como *°H°s- o como *°His- sin que existan datos para elegir entre ambas posibilidades.