αἰδήμων, -ον
• Morfología: [gen. -ονος]


I 1modesto, respetuoso παῖς X.Lac.2.10, cf. 3.5, de Ciro, X.An.1.9.5, ἦθος X.Smp.8.16, ἀπάντησις LXX 2Ma.15.12, cf. Arist.EN 1108a32, Plu.2.47d.

2 respetable ἐπὶ τῶν αἰδημόνων καὶ εὐγενῶν (el proverbio se aplica) a los respetables y bien nacidos, Zen.2.3.

3 subst. τὸ αἰ. modestia, pudor M.Ant.1.2, Clem.Al.Paed.2.10.97.

II adv. -ως respetuosa, tímidamente φθέγγεσθαι X.Smp.4.58, προσαγορεύειν D.H.Rh.9.1, ἔχειν Plu.2.144f, cf. Arr.Epict.3.18.6, PGen.1.9 (III d.C., cf. BL 1.156).