αἰᾱνής, -ές
• Alolema(s): jón. αἰηνής Archil.32; ἀηνής Hsch., Sud., Zonar.


I 1fatal, infausto, funesto δεῖπνον Archil.32, κόρος Pi.P.1.83, cf. I.3.2, κέντρον Pi.P.4.236, λιμός Pi.I.1.49, βάγματα A.Pers.636, αὐδά A.Pers.941, νυκτὸς αἰανῆ τέκνα A.Eu.416, cf. 479, νυκτὸς αἰ. κύκλος S.Ai.672, Πέλοπος ... ἱππεία (por la maldición del auriga Mirtilo), S.El.506, cf. Trag.Adesp.700.24.

2 eterno αἰ. χρόνος A.Eu.572, Epigr.Gr.263 (Corcira), θεός Lyc.928
neutro adverb. eternamente, Lyr.Adesp.458.1.3.S.

II adv. -ῶς para siempre A.Eu.672.
• Etimología: De *sai-u̯-, cf. lat. saeuus; c. otros alargamientos αἱμωδία, αἰνός, gót. sain, etc. El sentido II 2 seguramente contaminado con αἰών; cf. tb. αἰνός.
Αἰάνης, -ου, ὁ


Eanes hijo de Anfidamante muerto por Patroclo, Str.9.4.2.