ἀστρολόγος, -ου, ὁ


1 astrónomo ἀλλὰ μὴ ἀ., ἔφη, βούλει γενέσθαι; X.Mem.4.2.10, ἀ. πάντων πρεσβύτατος de Tales, Lobo SHell.509, cf. Plu.2.939a, Varro LL 9.24, Vitr.1.1.16, Aesop.40.

2 astrólogo μὴ φοβούμενος τὰς ἀνδραποδώδεις ἀστρολόγων ταχνιτείας Epicur.Ep.[3] 93, cf. LXX Is.47.13, SIG 771.2 (Delfos I a.C.), Cic.Diu.2.42.88, S.E.M.5.2, Firm.3.7.19.