ἄστηρ·


ἡ φαρέτρα ἤγουν βελοθήκη Hsch.
ἀστήρ, -έρος, ὁ
• Morfología: [dat. plu. ἀστράσι Il.22.28]


I 1gener. estrella ἐμπρέποντας αἰθέρι ἀστέρας A.A.7, ἀστέρων τινῶν ἐκφανέντων dejándose ver algunas estrellas Th.2.28, ἀστέρων τέθριππος E.Tr.855, ἀστέρων ποικίλματα E.Hel.1096, cf. A.R.1.108, Colluth.349, 350, Diog.Oen.66.2.8, ἀστὴρ μέγας Apoc.8.10
en compar. παῖδα ... ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ un niño parecido a una hermosa estrella, Il.6.401, παμφφαίνονθ' ὥστε ἀστέρα Il.22.26, 28, cf. 6.295, ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν Sapph.34.1, ἀστὴρ ἀρίζαλος estrella brillante Pi.O.2.55, cf. P.3.75, παμφαὴς ἀστήρ esplendorosa estrella Ar.Au.1710, ΄ᾴττοντας ὥσπερ ἀστέρας deslizándose como estrellas Pl.R.621b, ἀστέρι ἴση semejante a una estrella Call.Del.38
de la estrella Sirio Σείριος ἀστήρ Hes.Op.417, ἀστέρ' ὀπωρινῷ Il.5.5, οὔλιος ἀ. Il.11.62
de planetas: de Venus como lucero de la mañana ἀστὴρ ... ὅς τε μάλιστα ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Od.13.93, ἀστέρα τίκτει Ἑωσφόρον Ἠριγένεια Hes.Th.381, ἑῶος ... ἀστήρ E.Fr.929, como lucero de la tarde ἀστὴρ ... Ἕσπερος estrella vespertina, Il.22.317
de Arturo ἀστὴρ Ἀρκτοῦρος Hes.Op.565
de Marte Ἄρεος ἀ. Nonn.D.13.240, gener. ἀστέρες πλάνητες planetas Arist.Mete.342b31, op. ἀπλανὴς ἀ. estrella fija Autol.Ort.1.2
de las estrellas fugaces οἱ διατρέχοντες ἀστέρες Ar.Pax 833, αἱ διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων Arist.Mete.341a33, cf. Plu.Agis 11
κομήτης ἀ. cometa Arist.Mete.343b5
bólido, meteoro οἷον δ' ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς Il.4.75, ἀ. πέτρινος meteorito, Placit.2.13.9
ref. a la estrella de los Magos Eu.Matt.24.29, Eu.Marc.13.25, Apoc.6.13.

2 fig. de pers. estrella, luminaria φανερώτατον ἀστέρ' Ἀθήνας E.Hipp.1123, Ἴακχε, νυκτέρου τελετῆς φωσφόρος Iaco, astro luminoso de la fiesta nocturna Ar.Ra.342, Μουσάων ἀ. καὶ χαρίτων AP 7.1.8 (Alc.Mess.), ref. a los atletas milesios AP 7.373.6, τὸν ἀγαπητὸν ἀστέρα τῆς οἰκουμένης Them.Or.16.213a.

3 fig. estrella, destino, CIL 12.915, Hld.2.25.5.

4 fig. de cosas fuego brillante δόλιον ... ἀστέρα λάμψας haciendo brillar (Nauplio) un fuego engañoso E.Hel.1131.

II de cosas en forma de estrella

1 ornamento arquitectónico en forma de estrella, IG 42.102.83 (Epidauro IV a.C.), FD 5.20.4 (IV a.C.)
ἀ. χρύσεος estrella de oro como ofrenda a los dioses, Hdt.8.122.

2 de marcas naturales en el cuerpo antojo en forma de estrella Carcinus 1
en quiromancia rayas de la palma de la mano, Cat.Cod.Astr.7.238.28.

3 medic. n. dado a cierto vendaje Gal.18(1).823.

4 parte de un baño público de hombres SB 9921.16 (III d.C.).

III cien.

1 estrella de mar Hp.Nat.Mul.32, Arist.HA 548a7, PA 681b9.

2 orn. especie de pinzón, acanta, Carduelis elegans D.P.Au.3.2.

3 bot. cierta flor, una especie de margarita, Aster amellus L., Nic.Fr.74.66, Plin.HN 27.36
ἀ. Ἀττικός Dsc.4.19.

4 cierto tipo de tierra de Samos, Thphr.Fr.2.63, usada en medic. con fines curativos, Gal.12.178, Aret.CA 2.2.13, Plin.HN 35.191, Cels.6.6.12, Scrib.Larg.24.
• Etimología: De la raíz *H2ster (H1)- ‘brillar’, cf. het. ḫašter, arm. astł y tb. gót. stairno, córnico sterenn, lat. stēlla, toc. B ścirye.
Ἀστήρ, -έρος, ὁ


Aster

I mit. gigante muerto por Atenea, Arist.Fr.637 (cf. Ἄστερος 1).

II pers.

1 espartano padre de Anquímolo, del VI a.C., Hdt.5.63.

2 arquero de Olinto que hirió a Filipo, Plu.2.307d, Them.Or.23.284c, de Anfípolis según Luc.Hist.Cons.38.

3 n. de varón, Pl.Epigr.4, 5.