ἀποστασία, -ας, ἡ


1 revuelta, rebelión en sent. político-social, I.Vit.43, BI 7.82, 164
esp. en sent. relig. rebelión contra Dios, defección, apostasía LXX Io.22.22, 2Pa.29.19, 1Ma.2.15, Act.Ap.21.21, de la rebelión del Anticristo, 2Ep.Thess.2.3, de los ángeles caídos, Iren.Lugd.Haer.1.10.1, ἀποστασίας πατήρ del diablo, Ath.Al.Decr.27.

2 distanciamiento, separación τῶν πραγμάτων Elias in Cat.119.7
distancia de la tierra respecto a las estrellas, Archim.Aren.1
dejadez, abandono del trabajo contratado δίχα ... κλοπῆς καὶ ἀποστασίας PMasp.159.34 (VI d.C.).

3 desaparición τοῦ ὑγροῦ Olymp.in Mete.320.2.