ἀνώμαλος, -ον


I en sent. formal desigual, irregular χώρα Pl.Lg.625d, Hp.Aër.13, D.C.40.21.2, χωρίον D.C.50.12.6, de un camino, Arist.Pr.885a15, τὰ ὄρη D.C.56.20.1, κῶνος Democr.B 155.

II desde el punto de vista interno

1 con mezcla de elementos diversos, desequilibrado σύγκριμα Democr.A 93
no uniforme φύσις Pl.Ti.58a
irregular βίος Iambl.VP 196
de la gestación humana χρόνοι ... ἀνώμαλοι duración variable Arist.GA 772b7
de la salud indispuesto, enfermo ἐμπεσεῖν ... εἰς ἀ. διάθεσιν Dor.Ab.M.88.1736A.

2 gram. anómalo, irregular, nominum genera ... anomala Diom.1.327.1, anomala ... uerborum Priscian.Inst.2.439.17
subst. irregularidad, lo irregular τὸ ἀνώμαλον τῆς συντάξεως A.D.Synt.291.17.

3 del mov. irregular, no uniforme κίνησις Arist.Ph.228b16, Papp.540.10
subst. τὸ ἀνώμαλον Eudem.60 (= Archyt.A 23).

III fig.

1 desigual, desequilibrado ἡ πόλις Pl.Lg.773b, πολιτεῖαι Pl.Mx.238e.

2 de la marcha del destino τῶν βροτείων ... τύχαι E.Fr.684, Τύχη AP 10.96 (Pall.)
subst. τὸ ἀνώμαλον ... τῆς ναυμαχίας la diversa fortuna ... del combate naval Th.7.71.

3 de pers. desigual de carácter κἂν γὰρ ἀνώμαλός τις ᾖ ὁ τὴν μίμησιν παρέχων pues aunque quien es objeto de mímesis sea desigual de carácter Arist.Po.1454a26
caprichoso del carácter ἀ. ὑπ' ὀργῆς Plu.2.74e, ὄχλος App.BC 3.42, δαιμόνιον App.Pun.59, πίθηκος Phryn.Com.20.

IV en sent. act. que produce desequilibrio ἀνώμαλος γὰρ ἡ τούτων πως θέα pues la observación de estos elementos significaría en cierto modo romper la uniformidad (de su estado), Plot.6.7.34.

V adv. -ως

1 de forma desigual τὸν μὲν γὰρ σίδηρον ἀνωμάλως συγκεῖσθαι Thphr.Sens.62.

2 irregularmente, anormalmente τὰ σκέλεα ἀ. διερριμμένα Hp.Prog.3, διανέμειν D.C.52.12.5, cf. 60.10.4
gram. irregularmente ἀ. χρῆται Sch.Th.2.4
ἀ. διατεθῆναι τὸ σῶμα enfermar Prisc.p.333.13.

3 de forma irregular en su movimiento del ἄπειρον Arist.Ph.238a22, Heraclid.Pont.110d, Papp.536.28, 540.9.

4 caprichosamente οὐδὲ πρὸς ἓν ἀτάκτως οὐδ' ἀνωμάλως διακείμενος ni un solo asunto le afectaba deforma desmedida o por capricho Isoc.9.44.