ἀνωμαλία, -ας, ἡ
• Alolema(s): jón. -ίη Hp.Acut.(Sp.) 19


I irregularidad formal o externa τῶν νεφῶν Arist.Mete.369b1, τοῦ ὄρους D.C.56.13.5, τῶν τόπων Plb.9.41.4, del parhelio δι' ἀνωμαλίαν τοῦ ἐνόπτρου por la desigualdad de la superficie reflectante Arist.Mete.377b14
del pulmón aspereza ἔστι ... οὐδὲ λεῖος, ἀλλ' ἔχει ἀνωμαλίαν Arist.HA 495b2.

II de la irregularidad interna

1 falta de uniformidad del aire, Plu.2.735b (= Democr.A 77), τῶν στοιχείων como causa de una enfermedad, Diocl.Fr.30
de la salud indisposición Hld.7.19.9
enfermedad Hsch.
del estado de un enfermo irregularidad ἐπὶ τὰ χείρω καὶ ἐπὶ τὰ βελτίω irregularidad hacia peor y hacia mejor Hp.Acut.(Sp.) 19
fig. τῆς φυχῆς Clem.Al.Strom.7.12.77, cf. PLond.1676.26 (VI d.C.).

2 desigualdad τῆς κτήσεως Arist.Pol.1270a15
desigualdad, anomalía del estilo ἡ τῶν κώλων ἀσυμμετρία ... καὶ ἡ τῶν περιόδων ἀνωμαλία D.H.Comp.111.12, de los adv., A.D.Adu.205.18, περὶ τῆς κατὰ τὰς λέξεις ἀνωμαλίας πρὸς Δίωνα Chrysipp.Stoic.2.6 (tít.)
de la voz de los animales, Arist.GA 788a24.

3 astr. irregularidad τῆς κινήσεως Gem.1.20, cf. Ptol.Alm.3.3, de la órbita de la luna, Plu.Aem.17, cf. Epicur.Ep.[3] 113, Vett.Val.38.27.

III fig.

1 desequilibrio de las razas hesiodeas ἀνωμαλία ἀνάρμοστος desequilibrio discordante Pl.R.547a, ἀνωμαλία καὶ ταραχή desorden y confusión Isoc.2.6
incoherencia τῆς κατηγορίας Aeschin.2.7, Δημοσθένους Aeschin.2.54.

2 irregularidad, volubilidad, variabilidad τῆς φύσεως Plb.6.44.2, Plu.Alc.16, cf. 2.136c, τύχης D.S.20.30, cf. 18.59.