ἀνίστημι
• Morfología: [pres. imperat. ἀνίστω A.Eu.133; fut. ἀναστῶ Crates Com.44A, poét. inf. ἀνστήσεσθαι Il.2.694; aor. ind. 1.a sg. ἀνέστην A.Pers.201, 3.a sg. ἀνέστα S.OT 1201, 3.a plu. ἀνέσταν Il.1.533, 3.a du. ἀνστήτην Il.1.305, ép. 1.a sg. ἄνστησα Il.18.358, eol. 3.a plu. ὄστασαν Hsch., opt. ἀναστήσειεν Il.1.191, imperat. ἄστηθι Herod.8.1, ἄνσταθι Theoc.24.35, ἄνστησον Il.10.176, part. ἀναστήσας IEphesos 2072.21, ἀστάς IG 42.121.112 (Epidauro IV a.C.); perf. jón. 3.a plu. ἀνεστέασι Hdt.3.62, tard. ἀνέστακα LXX 1Re.15.12, Arr.Epict.1.4.30, part. dór. fem. ἀνεστάκουσα Archim.Con.Sph.7, 20]


A tr., en pres., fut., aor. sigm. y perf. act.

I c. mov. hacia arriba, c. ac. de pers. y asimilados

1 levantar o hacer levantar γέροντα ... χειρός Il.24.515, μ' αὖ τάλαιναν ... ἐξ ἕδρας S.Ai.788, πόδα E.HF 78, τὸν Πρόδικον ... ἐκ τῆς κλίνης Pl.Prt.317e, τὴν ἀμορφεστάτην Hdt.1.196
hacer levantarse poniendo fin a la asamblea τοὺς μέν Il.1.191, aplazándola ἐκκλησίαν X.HG 2.4.42.

2 hacer subir ἐπὶ τὸ βῆμα a la tribuna Plu.2.784c, ἐὰν δέ τίς τινα ... ἀναστήσηται μάρτυρα y si alguien presenta a alguien como testigo de su causa Pl.Lg.937a
hacer surgir προφήτην ὑμῖν ... ὁ Θεός Act.Ap.3.22.

3 despertar ἀδελφεόν Il.10.32, μ' Ar.Ec.740, Eup.108B
fig. οὐ μὴ ... ἀναστήσεις ... νόσον no despiertes ... el mal S.Tr.979.

4 resucitar οὐδέ μιν ἀνστήσεις Il.24.551, λόγοισι τὸν θανόντ' ἀνιστάναι πάλιν A.A.1361, οὔτοι τόν γ' ἐξ Ἀΐδα ... πατέρ' ἀνστάσεις S.El.139
fig. τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν μ' ἔνερθεν ὄντ' ἀνέστησας πέρα a mi, que estaba debajo, me has puesto por encima de mis enemigos S.Ph.666.

5 de anim. levantar una pieza en la caza ὠτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ X.An.1.5.3, τὸν λαγῶ X.Cyn.6.23, θάμνου λαγωὸν ... ἀναστήσας κύων un perro, habiendo levantado una liebre de debajo de un matorral Babr.69.1, (σκύλακες) τὸ θηρίον ἀνιστάντες D.Chr.2.2.

6 fig. levantar para la acción, impulsar Αἴαντα ... ἄνστησον Il.10.176, τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν enfrentarán a éste otro caudillo, Il.7.116
de ahí reclutar τὸν στρατόν Th.4.93
mover πόλεμον Plu.Cor.21.

II id., de cosas

1 de cosas erigir, levantar ἐπὶ τοῦ ... πύργου στήλην LXX 3Ma.2.27, ἀνδριάντα χρυσοῦν Philipp.Maced.2.21
de ahí τυράννους ... χρυσοῦς ἀ. levantar a los tiranos estatuas de oro Plu.2.170e, ἀ. στήλην τινα erigir una estela en honor de alguien, MAMA 8.352
c. ac. de la pers. muerta erigir un monumento en honor de, MAMA 8.87, 8.98, c. dat. MAMA 8.100
montar σκηνάς E.Io 1129
construir πύργους X.Cyr.7.5.12
tb. en v. med. ἀ. πόλιν construirse una ciudad Hdt.1.165
construir βωμούς Call.Dian.199.

2 geom. construir una perpendicular a un plano o una recta Eucl.11.12.

III c. mov. hacia atrás, c. ac. de pers. hacer emigrar Τυνδαρίδαι ... ἀνίστασαν τοὺς δήμους Hdt.9.73, Αἰγινήτας ... ἐξ Αἰγίνης Th.2.27, γαῖαν ... ἀναστήσειν A.R.1.1349, οἴκους familias Plu.Publ.21
abs. ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος Od.6.7
expulsar αὐτὴν ἀπὸ ... τῆς ... ἐργασίας D.18.129
alejar τὸ στρατόπεδον ἐκ τῆς χώρας Plb.29.27.10
hacer abandonar el santuario a los suplicantes τούτους ἀνιστᾶσι μὲν οἱ πρυτάνιες Hdt.5.71, ἀνίστησί τε αὐτόν a Temístocles, Th.1.137, ὥσπερ με κἀνεστήσαθ', ὧδε σώσατε S.OC 276
hacer marchar ἀργύριόν τι προαναλώσας ἀνέστησεν αὐτόν tras pagar determinada cantidad de dinero lo sacó (de la casa de salud), Aeschin.1.41.

IV c. ἀνά ‘de nuevo’ volver a erigir ἀνδριάντας Plu.2.91a
reedificar τὰ τείχη D.20.68
fig. volver a instaurar θεῶν ... τιμάς E.HF 852.

B intr. en pres. y fut. med., aor. rad., part. perf. ἀνεστηκώς y aor. pas. ἀνεστάθην

I c. mov. hacia arriba, de pers.

1 ponerse en pie, levantarse para hablar τοῖσι δ' ἀνέστη Il.1.68, ἐν μέσσοισι Il.19.77, κῆρυξ ἀναστὰς εἶπεν E.Or.885, ἄ]νδρας ἀνιστ[αμένους Tyrt.2.8 (vol.2, p.310), παραινέσεις ... ἐποιοῦντο ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἀνιστάμενοι Th.8.76
c. inf. ἀνέστη μαντεύεσθαι se levantó a vaticinar, Od.20.380
c. part. fut. ἀνέστην συμβουλεύσων Anaximen.Rh.1436b2
en señal de respeto θεοὶ δ' ἅμα πάντες ἀνέσταν Il.1.533
en gener. ἐξαῦτις ἀνέστη ... Ἕκτωρ Il.15.287, ἀλλ' ἄγ' ἀναστάς Thgn.505, ἀπὸ βωμοῦ Aeschin.1.61
fig. θανάτων ... χώρᾳ πύργος ἀνέστα (Edipo) se levantó en el país como una torre contra la muerte S.OT 1201
c. dat. enfrentarse a pie firme Ἀγκαῖον ... ὅς μοι ἀνέστη Il.23.635, μή τίς τοι ... ἄλλος ἀναστῇ Od.18.334
levantarse al fin de una asamblea τὼ ... ἀνστήτην Il.1.305
de un tribunal, D.21.221
de ahí cesar ἀπὸ τῆς ... πολιορκίας Plb.5.17.5
levantarse de la cama ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα Il.14.336, Τηλέμαχος δ' εὐνῆθεν ἀνίστατο Od.20.124, ὄρθρου ἀνιστάμενος Hes.Op.577, ὀψέ Ar.V.217, ἐκ κλίνης And.Myst.64, Is.6.35
abs. οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν Hdt.1.31, ἐπεὶ δ' ἀνέστην A.Pers.201, εὕδεις; ἀνίστω A.l.c., cf. LXX Ge.19.15, 23.3

2 resucitar Τρῶες ... αὖτις ἀναστήσονται Il.21.56, οἱ τεθνεῶτες ἀνεστέασι Hdt.3.62, τοῖσι μὲν τεθνηκόσιν τὸ μήποτ' αὖθις μηδ' ἀναστῆναι μέλειν A.A.569, γραῦς ἀνεστηκυῖα παρὰ τῶν πλειόνων Ar.Ec.1073
muy frec. en escritores crist., de Cristo, Origenes Cels.2.16, de la resurrección del cuerpo μὴ λεγέτω τις ὑμῶν ὅτι αὕτη ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται οὐδὲ ἀνίσταται 2Ep.Clem.9.1.

3 fig. cobrar ímpetu, recobrarse αὐτός τε ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη Hdt.1.22, cf. Pl.La.195c
abs. τοὺς δὲ καὶ λήθη ἐλάβετο παραυτίκα ἀναστάντας Th.2.49, ὅπως (ὁ ἵππος) μοι ἀνασταθῇ PSI 495.15 (III a.C.)
fig. recuperarse de una derrota, Chrys.M.61.543.

II id., de cosas

1 surgir, erigirse πύργος E.Ph.824, templos y altares, Plb.16.1.5
fig. τι ... κακόν Pi.P.4.155, πόλεμος D.H.3.23.7, θόρυβος App.BC 1.56.

2 nacer de un río ἐκ τῶν Ἰβηρικῶν ὁρῶν Plu.Pomp.34.

3 part. perf. estar elevado (χώρη) γηλόφοισιν ἀνεστηκυῖα Arr.Ind.4.7
fig. altivo ἀ. ... τὴν ψυχὴν γενόμενος Eun.Hist.p.233.

4 geom. de rectas ser perpendicular Archim.Con.Sph.7, 20.

III c. mov. hacia atrás, de pers. retirarse ἀπὸ τοῦ βωμοῦ Lys.13.29, ἀπὸ ... τοῦ οἰκήματος Is.6.19, ἐς Ἄργος E.Heracl.59, ἐς ἐκεῖνο τὸ χωρίον Th.1.87, ἐς τὴν Θάψον Th.7.49, εἰς οἴκημά τι ὡς λουσόμενος Pl.Phd.116a
abs. Th.7.50
ser forzado a emigrar, a retirarse Βοιωτοὶ ... ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν Th.1.12, οἱ γὰρ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ' αὐτοῦ Th.1.8
de lugares ser despoblado ἐν ἀνεστηκυίῃ τῇ χώρῃ Hdt.5.29, πόλις ... πᾶσ' ἀνέστηκεν δορί E.Hec.494, ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς ... καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη estando en paz la Hélade y ya no más sujeta a migraciones Th.1.12.