ἀλέκτωρ, -ορος


falto de lecho conyugal, que no ha tenido boda Ἀθηνᾶ Ath.98b.
Ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ


mit. Aléctor

1 hijo de Pélope Od.4.10.

2 padre de Ifis, rey de Argos, Apollod.3.6.2, Paus.2.18.5.

3 hijo de Epeo, rey de Élide, D.S.4.69, Eust.Il.303.

4 v. Ἀλεκτρυών 1 padre de Leito, Apollod.1.9.16.

5 Ἀλέκτορος φρούριον, τό fortaleza de Alector plaza fuerte en la desembocadura de los ríos Borístenes (Dnieper) e Hipanis (Bug), D.Chr.36.3.
• DMic.: ạ-re-ko-to-re.