ἀγωνιστής, -οῦ, ὁ


I 1competidor, participante en los juegos Hdt.2.160, 5.22, Call.Fr.265.9, ἀ. δρόμων Philostr.Gym.33
fig. E.Io 1257
como adj. ἀ. ἵπποι caballos de carreras Plu.Them.25, D.C.61.6.1
gener. competidor, contrincante op. κριτής Th.3.37, Isoc.2.13, en certámenes musicales οἱ τῆς μουσικῆς ἀγωνισταί IG 12(9).189.38 (Eretria IV a.C.), en certámenes de lucha τὰ θέματα τοῖς ἀγωνισταῖς αὐξήσαντα IEphesos 24C.12 (II d.C.).

2 polemista, discutidor οὐ φάσκοντες ἀγωνισταὶ ἀλλὰ φιλόσοφοι εἶναι Pl.Tht.164c, cf. Phdr.269d.

3 en el teatro actor Arist.Pr.918b28, Achae.3, Timae.105.

II fig.

1 que lucha por algo o en favor de algo, campeón c. gen. τῆς ἀρετῆς Aeschin.3.180, LXX 4Ma.12.14, τῆς πράξεως Plb.2.40.2, τῆς ἀληθείας Plu.2.16c ἀληθινῶν ἔργων Aristid.Or.26.77
sin gen. ὅπως ... πλείους ἀγωνισταὶ γίνωνται ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῇ πόλει IG 11(4).1055.16 (Delos III a.C.), cf. IG 22.687.34 (III a.C.).

2 maestro de un arte o ciencia, Isoc.15.201, τῆς γεωμετρίας ... ἀγωνιστὴν γενέσθαι D.61.44.