ἀβᾰρής, -ές


I ingrávido, sin peso τὸ μὲν γὰρ (σῶμα) ἀβαρὲς τὸ δ' ἔχον βάρος Arist.Cael.277b19, cf. Zeno Stoic.1.27, Chrysipp.Stoic.2.143, Luc.DMort.20.6, Ph.2.120, Plot.6.9.9, Procl.in Ti.2.11.20, Pall.V.Chrys.17.133
subst. la ingravidez ἀβαρεῖ τε καὶ βάρος ἔχοντι Arist.Metaph.1004b14.

II 1ligero, leve, de poco peso γῆ AP 7.461 (Mel.), (ἵππους) ἀβαρεῖς προϊόντας Eust.1314.64.

2 no fuerte, ligero, suave ὀσμαί Aret.CA 2.3.7.

3 leve, flojo del pulso, Archig. en Gal.8.651.

III fig.

1 liviano, vano παρρησία ... μαλθακὴ καὶ ἀ. Plu.2.59c.

2 no molesto, que no causa dolor o pesadumbre ἐνὶ ... φθιμένοις κεκλιμέναν ἀβαρῆ GVI 702.6 (Renea II/I a.C.), ἀβαρῆ ἐμαυτόν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω me guardé y me guardaré de seros una carga 2Ep.Cor.11.9, ἀβαρῆ ἑαυτὸν παρέσχηται IBerenike 17.15 (I a./d.C.), ἐὰν ᾖ σοι ἀβαρές si no te es molesto, POxy.2727.18 (III/IV d.C.).

3 sin cargas tributarias Iust.Nou.59.7.

IV adv. -ῶς

1 sin molestar Simp.in Epict.37.105.

2 sin molestarse, sin dificultad ἀ. ἐπὶ τὸ ὑψηλὸν ἀναγόμενον Dion.Ar.CH 15.3, cf. Simp.in Epict.37.246.

3 prob. sin cargas, sin gasto excesivo ἵνα ἀ. καὶ μὴ ἀπὸ ἡμερησίων μισθῶν PBremen 15.11 (II d.C.).
• Etimología: Cf. βάρος c. ἀ- priv.