Εἴνατος, -ου, ἡ
• Alolema(s): Ἴνατος Ptol.Geog.3.15.3, Hierocl.Gr.649; Εἴνατον Hsch.


Inato

1 ciu. del sur de Creta, Xenio 5, Ptol.Geog.l.c., Hsch., Hierocl.Gr.l.c.

2 un monte y un río tb. en Creta donde había un culto a Ilitia, St.Byz., cf. EM 302.15G.

3 lugar en Licia, Hsch.