Ἐλισσαῖος, -ου, ὁ
• Alolema(s): Ἐλισαῖος Eu.Luc.4.27; Ελισαιε indecl. LXX 3Re.9.16, 4Re.2.1


Eliseo

1 famoso profeta hebreo, LXX ll.cc., Eu.Luc.l.c., I.BI 4.460, AI 8.352, 353, 354.

2 sacerdote, uno de los setenta ancianos hebreos enviados a Alejandría para la traducción del AT, I.AI 12.97.