Διοσαταβυριασταί, -ῶν, οἱ
• Alolema(s): tb. Διὸς Ἀταβυριασταί IG 12(1).161.5 (Rodas II a.C.); Διιαταβυριασταί ICos EV 223.4 (II a.C.)


Diosatabiriastas asociación consagrada al culto de Zeus Atabirio en Rodas ICos l.c., IG 12(1).31.2, l.c., 937.3 (I a./d.C.), SERod.17.