Γῡραί, -έων, αἱ
• Alolema(s): sg. Γυραίη Od.4.507, Q.S.14.570; tard. Γυρή St.Byz.s.u. Πνύξ


Giras o Girea Γ. πέτραι punta de escollos en el Egeo Od.4.500, Archil.163.2, sg. Od.l.c., Q.S.l.c.
localizadas cerca de la isla de Miconos, Hsch.