Γοργάς, -άδος, ἡ


mit.

1 Górgade otro n. de Hera o de Atenea ἡ παλίμφρων Γ. Lyc.1349, cf. Sch.ad loc.
de la Gorgona Medusa en el prov. πλόκιον Γοργάδος Phot.s.u., Sud.
plu. αἱ Γοργάδες Gorgonas S.Fr.163, E.Fr.64.77 Bond, cf. S.Fr.10g.13a/b.6.

2 plu. Gorgades islas míticas en la costa noroeste de África donde algunos localizaban a las Gorgonas, Mela 3.99, Plin.HN 6.20, cf. Γοργίδες.