Γαλερία, -ας, ἡ
• Alolema(s): Γαλαρία Plu.Tim.31, St.Byz.s.u. Γαλάρινα; Γαλάρινα St.Byz.


Galeria, Galarina

1 ciu. y territorio de Sicilia, en el actual monte San Mauro al sudoeste de Caltagirone, D.S.16.67, 19.104, Plu.Tim.l.c., St.Byz.l.c.

2 esposa de Vitelio, D.C.65.4.2.