Γάδαρα, -ων, τά
• Alolema(s): Γάδωρα Ptol.Geog.5.14.18


Gádara

1 ciu. palestina en la reg. de la Decápolis, actual Umma Qays, tb. llamada Antioquía y Seleucia, Plb.5.71.3, Str.16.2.29, I.BI 1.86, 155, AI 12.136, 13.356, Ptol.l.c., St.Byz.

2 plaza fuerte palestina en la reg. de Perea, actual Aṣ- Ṣalt, I.BI 4.413, 414, llamada Γάδωρα Ptol.l.c., quizá la misma que Γάδδα q.u., St.Byz.

3 aldea de Macedonia, St.Byz.