Βορυσθένης, -ους, ὁ, ἡ
• Morfología: [gen. -εος Hdt.4.18]


Borístenes

I ὁ Β.

1 río de la Sarmacia europea, actual Dnieper, Hdt.4.5, 18, D.35.10, Arist.Diu.Som.462b25, Fr.83, Str.2.1.12, 5.42, Peripl.M.Eux.58, Ptol.Geog.3.5.2.

2 mit. padre de Toante, Ant.Lib.27.3.

3 n. de un caballo del emperador Adriano, D.C.69.10.2.

II ἡ Β. ciu. de la Sarmacia europea en la margen derecha del río Hipanis, actual Bug, Hdt.4.78, Scymn.807, Str.7.3.17, Peripl.M.Eux.60, Ptol.Geog.3.5.14, l.c.