Αἴγυπτος, -ου, ὁ, ἡ
• Morfología: [gen. -οιο Od.4.477]


Egipto

I mit. y de pers. ὁ Αἰ.

1 rey epón. hijo de Belo, descendiente de Posidón y hermano de Dánao, Hes.Fr.127, Hdt.2.43, A.Supp.9, Ar.Ra.1206, E.Or.872
en plu., Pl.Mx.245d.

2 hijo de Hefesto, Plu.Fluu.16.1.

3 uno de los cincuenta hijos de Egipto, Apollod.2.1.5.

4 un eleo, Paus.6.12.6.

5 general de Mausolo, Polyaen.6.8.

II geog.

1 masc. ὁ Αἰ. antiguo n. del Nilo, Αἰ. διιπετὴς ποταμός Od.4.477, 581, cf. 3.300, h.Bacch.9, D.S.1.19.63, Str.1.2.22, Plu.Fluu.16, Paus.9.40.6, Arr.An.5.6.5, 6.1.3, Nonn.D.3.275.

2 fem. ἡ Αἰ. Egipto país de África μὴ ... Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἵκηαι Od.17.448, cf. Alc.432, A.Fr.193a7, Hdt.1.1, 2, E.Hel.2, X.An.2.1.14, Mem.1.4.17, D.12.6, Isoc.4.140, Arist.Pol.1286a13, 1313b22, Epicur.Fr.[98] 3, A.R.4.268, Call.Fr.44, Arr.An.5.6.5.