ἀρμένια, -ων, τά


dim. de ἄρμενον

1 utillaje, herramientas Hero Aut.24.2.

2 velamen Sch.Opp.H.1.222.
Ἀρμενία, -ας, ἡ
• Alolema(s): Ἀρμενίη AP 16.61 (Crin.); Ἀρμενίς AP 16.39 (Arab.)


Armenia

1 reg. de Asia al sur de Trebisonda, en torno al monte Ararat, X.An.3.5.17, 4.1.3, Str.11.4.1, 12.2, I.BI 1.116, 127, Ptol.Geog.5.11.3, 6.1.2, PRyl.77.13 (II d.C.), D.C.36.51.1, 49.31.1, AP ll.cc.
dividida a partir del s. II a.C. en Ἀ. μεγάλη la mencionada arriba, Str.11.12.3, 12.3.29, I.BI 2.222, Ptol.Geog.5.6.1, 8.17.2, tb. Ἀ. μείζων App.Praef.2, y Ἀ. μικρά al oeste de la anterior, Str.12.3.29, I.AI 19.338, 20.158, BI 2.252, Ptol.Geog.5.6.18, tb. Ἀ. βραχυτέρα App.Mith.17.

2 esposa de Tigranes, príncipe armenio contemporáneo de Ciro, X.Cyr.3.1.41.