Ἄρειος, -ου, ὁ
• Alolema(s): lacon. jón. Ἀρήιος Alcm.1.6, A.R.1.118; Ἄριος A.Ch.423, Hdt.7.62, Str.11.10.1


Ario

I 1geog., río de Asia central al que debe su nombre la reg. de Aria, actualmente río Heri-roud, Str.l.c., Arr.An.4.6.6.

2 como adj., ét. de Aria ario ἔκοψα κομμὸν Ἄριον A.l.c., τὸ Ἄρειον γένος Eudem.Fr.450
plu. Ἄρειοι los arios Hdt.3.93, l.c., D.S.17.81, Str.11.8.1, 8, 15.2.8, 9, Arr.An.3.8.4, Ptol.Geog.6.19.1, St.Byz.s.u. Ἀρία.

II mit.

1 uno de los hijos de Hipocoonte, Alcm.l.c. (cf. Ἀρήϊτος).

2 rey de Teutrania, muerto por Pérgamo, Paus.1.11.2.

3 hijo de Bías y Pero, participante en la expedición de los Argonautas, A.R.l.c.

III pers.

1 citarodo del s. IV a.C., Ath.352b.

2 centurión romano en Judea, I.AI 17.282, BI 2.63, 71.

3 Ario Dídimo de Alejandría, filósofo, maestro de Augusto (I a.C.), Plu.2.207b, 814d, Ant.80, Str.14.5.4, Ael.VH 12.25, Them.Or.5.63b, 8.108b, D.C.51.46.4, 52.36.4, Ar.Did., I.

4 de Tarso, médico de tiempos de Nerón, Gal.13.247.

5 discípulo de Luciano de Antioquía, más conocido como Arrio, autor de la herejía que lleva su nombre, Sud.s.u. Ἀρειανός Arius, I.

6 pugilista egipcio prob. imaginario, Luc.VH 2.22.
• DMic.: a-re-i-jo, a-re-jo (?).
Ἄρειος, -α, -ον
• Alolema(s): Ἀρήιος Il.3.339, Ibyc.176.9S., Hdt.8.52, E.Ph.832, A.R.2.1033, Nonn.D.33.239, 39.87; Ἄρεος IG 9(2).72.4 (Lamia II a.C.); eol. Ἀρεύιος Alc.112.10; eol. y arcad. Ἄρηος Alc.249.4, IG 5(2).343.63, GDI 2136.2 (Delfos II a.C.)


I 1de pers. relativo a Ares, guerrero, belicoso Μενέλαος Il.3.339, υἷες Ἀχαιῶν Il.11.800, ἄγαν Ἄρειος A.Pers.1026, Ἰόλαος Ibyc.l.c.
κόρα Ἀρεία de una amazona hija de Ares E.HF 413.

2 epít. de dioses guerrero de Zeus, Paus.5.14.6, de Afrodita, Paus.3.17.5,
esp. de Atenea protectora en la guerra en Esparta, Paus.3.17.5, en Atenas, Paus.1.28.5, en Platea, Paus.9.4.1, en Pérgamo IP 13.52, en Magnesia IMSipylos 1.70 (III a.C.), quizá tb. en Isauria CIG 4393.

3 Ἄ. ὄρνις pajaro de Ares animal fabuloso que tenía la particularidad de disparar sus plumas como si fueran flechas, A.R.l.c.
Ἄ. τέλος legión de Marte App.BC 3.45, 66.

4 de cosas o abstr. relativo a la guerra, bélico, marcial τεύχεα Il.6.340, πύργος Alc.112.10, ἄ. ἀγῶνες certámenes bélicos Hdt.9.33, στέφανος E.Ph.832, ἔργα IG 14.1185, βέλος καὶ τόξον Nonn.D.33.239, δούρατα νηῶν Nonn.D.39.87, ὅπλα D.C.44.47.2, ἔγχος Colluth.92.

5 Ἄ. πάγος colina de Ares, Areópago situada frente a la Acrópolis de Atenas donde se celebraban los juicios por asesinato, Hdt.l.c., A.Eu.685, 690, Paus.1.28.5, cf. Hsch.
plu. πάγοισιν ἐν Ἀρείοισιν E.Or.4651, IT 1470
εἰς Ἄρειον ὄχθον E.IT 961
ἡ Ἀρείου πάγου βουλή Consejo o Tribunal del Areópago Sol.Lg.70, X.Mem.3.5.20, Lys.12.69, D.40.32, 58.29, And.Myst.79, Pl.Phdr.229d, Ax.367a, Isoc.7.37, Arist.Pol.1273b39, Ath.4.4, Aeschin.1.81, 3.252, Din.1.3, Luc.Pisc.42, Dom.18, Plu.Sol.19, Act.Ap.17.19, 22
tard. Ἀρειόπαγος IG 22.1722.15 (I a.C.).

6 ἡ Ἀ. κρήνη la Fuente de Ares próxima a Tebas, Apollod.3.4.1, St.Byz.

7 Ἄ. πεδίον llanura de Ares en Tracia, A.R.2.1033, Plb.13.10.8, St.Byz.

8 Ἄ. πεδίον Campo de Marte a la orilla derecha del Tíber, en uno de cuyos extremos se alzaba el altar de Marte, D.H.7.59, 11.49, Plu.Pomp.53, Caes.23, Cic.44, Sull.38, Luc.43, D.C.43.23.4.

II subst. ὁ Ἄ. el mes de Ares n. de un mes en Tesalia IG 9(2).72.4, 77.2 (Lamia II a.C.), GDI 2136.2 (Delfos II a.C.).