Αα, τό


indecl.

I en el sistema graf. y fonológico alfa διαφέρει γὰρ τὸ μὲν Α τοῦ Ν σχήματι Arist.Metaph.985b16 (= Leucipp.A 6).

II como numeral

1 uno, primero, IG 92.718.11 (Calión V a.C.) (se distingue de la letra por diferente posición y signos diacríticos: *, Ᾱ, ᾱ, Αʹ, αʹ).

2 c. otros signos diacríticos (͵ᾱ, ʹΑ) mil πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν, ᾱ ποιοῦσι λίτρας σ̅ Hero Geom.p.198.

3 fig. principio ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω Apoc.1.8 (var.), cf. en símbolo PMasp.4.21 (VI d.C.).

III 1para representar en notación, algebraica o no, cualquier número o magnitud x τρεῖς ἀνάλογον ἔστωσαν ὅροι οἱ Α Β Γ sean x y z tres términos en proporción geométrica Papp.p.88, ἔστω σύμμετρα μεγέθεα Α Β, ὧν κέντρα Α Β sean xy magnitudes conmensurables, cuyos centros son xy Archim.Aequil.6.

2 para representar un punto geométrico A: ἴσαι αἱ (γραμμαί) ἐφ' ὧν ΑΑ ΒΒ ἀλλήλαις (sean) las (líneas) AA, BB iguales entre sí Arist.EN 1132b6, ἔστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ Α Β Γ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ Β Α Γ γωνίαν sean A B C un triángulo rectángulo que tiene el ángulo recto B A C Euc.1.47.

3 fil. para simbolizar una proposición ἡ Α Β πρότασις Arist.APr.25a14.

4 para sintetizar en una fórmula casos típicos de enfermedad τὸ μὲν α δηλοῖ ἀποφθοράν, ἀπώλειαν Gal.17(1).612, cf. ΠΙΘΔΨΑ Hp.Epid.3.1.10 (ap.crít.).

5 frec. en ostr. tebanos ᾱ como símbolo para la fórmula ὀνόματος κληρονόμων en el nombre de los herederos, OBodl.1238.3 en BL 7.298, Ostr.939.3 en BL 7.302, SB 11546 (todos II d.C.).

6 prob. en guiones teatrales, para marcar el cambio de personaje, escrita al margen con o sin signos diacríticos (α¯, A) op. a β¯, γ¯, etc. PHib.180 (III a.C), POxy.2458 (= E.Fr.448a).

7 en táctica, para designar a los soldados que componen la fila más larga en una formación en rombo, Ascl.Tact.7.6.

IV como sonido mágico (incluso, tal vez, en una especie de notación musical) en abracadabras PMag.1.13, y otras fórmulas mágicas, repetida αααααα PMag.2.96, 13.79, frec. en series alfabéticas y vocálicas αεηιουω, etc. PMag.13.905.

V 1para representar una sílaba breve en un esquema métrico βαβα βααβ αββαα (el epicoriambo o endecasílabo sáfico), Heph.14.1, cf. 14.3-7.

2 como notación musical α καὶ βαρεῖα la nota más aguda en el modo hipereolio según el género diatónico, Alyp.p.374. Cf. ἄλφα.