Ἀγαήτης διαβήτης ἐμπῠρῐβήτης ἐκθαμβητής βομβητής ἀποσοβητής Δερβήτης γῄτης ἀγήτης· διηγητής ἀντεξηγητής εἰσηγητής ἀφηγητής ἀρτοζήτης αἰσθητής αἰγεωθήτης ἀπωθητής Αἰήτης Ἀβιήτης ἑλειήτης γενειήτης Βαργυλιήτης διθυραμβοποιητής εἰδωλοποιητής Διονῡσοποιητής εἰαριήτης Ἁρπυιήτης ἀδικητής ἐκδικητής διεκδικητής διοικητής ἀρχιδιοικητής ἀπειροδιοικήτης ἀσκητής βᾰθῠκήτης ἀλήτης Ἀλήτης αὐτολαλητής Δαμαλήτης βλήτης· Αἰγλήτης ἀγελήτης ἀμελητής δηλήτης ἐντεροκηλήτης ἀθλητής ἀπειλητής ἐκκλητής ἐγκυκλητής ἁμιλλητής βουκολητής· ἀπεμπολητής ἀντλητής αὐλητής αὐλήτης διυλήτ(ης) Ἀδουλήτης βωλήτης ἀμητής διανεμητής ἀπονεμητής ἐκδημητής ἀποδημητής ἀριθμητής ἐξαριθμητής δολιμήτης δοξομιμητής ἀνιμήτης διατιμητής ἀποτιμητής ἀκμήτης