ἀποτίνυμι δείκνυμι διαδείκνυμι ἀναδείκνυμι ἐξαναδείκνυμι ἀμφᾰνᾰδείκνῠμι ἀντιπαραδείκνυμι ἐγκαταδείκνυμι ἀνεπιδείκνυμι ἀντεπιδείκνυμι ἀντιδείκνυμι ἐκδείκνῡμι ἐνδείκνυμι ἀποδείκνυμι ἀνταποδείκνυμι διόμνυμι ἀπόμνυμι ἀνταπόμνυμι ἀντόμνυμι διακεδάννυμι ἐκκεδάννῡμι διασκεδάννυμι ἀνασκεδάννυμι ἐκσκεδάννυμι ἀποσκεδάννῡμι ἀνακρεμάννυμι ἐγκρεμάννυμι ἐκκρεμάννῡμι ἀποκρεμάννυμι εἰσκρεμάννυμι διακεράννυμι ἀνακεράννυμι ἐγκατακεράννυμι ἐγκεράννυμι ἀντικεράννυμι διαπετάννυμι ἀναπετάννῡμι ἀμφιπετάννυμι ἐκπετάννυμι διεκπετάννυμι ἐμπετάννυμι ἀποπετάννυμι εἰσπετάννυμι ἕννυμι διασβέννυμι ἀνασβέννυμι ἐκσβέννυμι ἐνσβέννυμι ἀποσβέννυμι ἐναποσβέννυμι ἐκδέννυμι ἀποζέννυμι ἐναποζέννυμι ἀμφιέννυμι ἀπαμφιέννυμι ἀνταμφιέννυμι ἐμφιέννυμι ἀντιστορέννυμι ἐκτίννυμι ἀποκτίννυμι ἀνταποτίννυμι διαζώννυμι ἀναζώννῡμι ἐνζώννυμι ἀποζώννυμι διαρρώννυμι ἀναρρώννυμι διαστρώννυμι ἀναστρώννυμι ἐκστρώννυμι ἀποστρώννυμι