Βίτων γείτων *Γείτων ἀγείτων ἁλῐγείτων ἀγχῐγείτων Διογείτων ἀγρογείτων ἀστρογείτων Ἀριστογείτων ἀστυγείτων ἁβροκίτων βλίτων ἀχίτων ἑλκεχίτων διχίτων ἁβροχίτων ἀμιτροχίτων ἀστροχίτων δερματοχίτων ἀδετοχίτων ἀρχῐτέκτων δοκοτέκτων δομοτέκτων ἀγροτέκτων Ἄντων Γέντων Βρόντων Βροντῶν Βότων ἀβρότων ἀπρότων Δερτών Γυρτών Ἄστων Βίστων Ἀρίστων Βόττων †ἀλημώτων· *Ἀγαύων Ἁλικαύων Ἀναύων ἀντικύων ἀλκυών Ἀλκυών Ἁπλοκύων ἀστροκύων ἀρκτοκύων αὐκυων· βαυκύων *δαινύων Βρύων Ἀμβρύων Δρύων Γηρυών Ἀμφιτρύων ἀλεκτρυών Ἀλεκτρυών ἐλε<κ>τρυϜών *Ἀλκτρύων Ἀμακτυών Ἀμφικτύων Ἀγραστυών Ἀγρεστυών Ἀγροστυών Ἀρκεφῶν Βελσεφών Ἀρχεφῶν Δημιφῶν Γνίφων Ἀρριφῶν