ἀποσμιλεύω βᾰσῐλεύω ἀντιβασιλεύω ἐμβασιλεύω ἀνακυκλεύω ἐγκυκλεύω ἀμαλλεύω ἀντιμεταλλεύω ἐκμεταλλεύω ἐκπελλεύω βουλλεύω ἐμβολεύω ἀναπολεύω ἀμφιπολεύω ἀνφιπολεύω ἐμπολεύω αἰθροπολεύω ἀκροπολεύω ἀστροπολεύω ἐντολεύω ἀνασκινδυλεύω ἀνασχινδυλεύω ἐκσκυλεύω ἀποσκῡλεύω βουλεύω διαβουλεύω διεπιβουλεύω ἀντεπιβουλεύω ἀντισυμβουλεύω ἀποσυμβουλεύω δουλεύω ἀντιδουλεύω διαμοχλεύω ἀναμοχλεύω ἐκμοχλεύω ἀπομοχλεύω ἐκφωλεύω ἐμφωλεύω διαχωλεύω ἀποχωλεύω δαμεύω ἐξαμεύω ἀποκυαμεύω δραγμεύω ἀδμεύω δημεύω διηθμεύω διαπορθμεύω ἐκπορθμεύω ἐμβολιμεύω δριμεύω ἐκκοδομεύω βυσσοδομεύω ἀγορανομεύω ἀφερμεύω ἀμορμεύω δεσμεύω διαδεσμεύω ἀναδεσμεύω ἐγκαταδεσμεύω ἐκδεσμεύω ἐνδεσμεύω ἀποδεσμεύω ἐναποδεσμεύω δυσμεύω ἀτμεύω διδυμεύω ἀδνουμεύω ἀναγαγγανεύω διανεύω δεκανεύω