ἀνθρωποδίδακτος αὐτοδίδακτος δυσδίδακτος ἀμάλθακτος αἰακτός δυσαίακτος ἐνθρίακτος ἀτρίακτος ἀγάλακτος ἁγάλακτος ἀρτῐγάλακτος ἀπογάλακτος ἀμάλακτος δυσμάλακτος ἀστάλακτος ἀψάλακτος ἀλλακτός ἀδιάλλακτος δυσδιάλλακτος ἀνάλλακτος ἀσυνάλλακτος δυσσυνάλλακτος ἀνεξάλλακτος ἀναπάλλακτος δυσαπάλλακτος ἀνεπάλλακτος δυσεπάλλακτος ἀνυπάλλακτος ἀπαράλλακτος ἀκατάλλακτος δυσκατάλλακτος ἀμετάλλακτος ἀντάλλακτος ἁλίπλακτος ἁδονόπλακτος ἀνύλακτος ἀφύλακτος ἀπαραφύλακτος ἀειφύλακτος ἀπροφύλακτος δυσφύλακτος ἀκατάμακτος αἱμακτός ἀναίμακτος ἔκμακτος ἀφάρμακτος ἀνακτός ἀνεπάνακτος ἀστένακτος αὐτοστένακτος δυσστένακτος βαρυστένακτος ἀτίνακτος δορῠτίνακτος ἀσύνακτος ἀποσύνακτος δυσσύνακτος ἀδιέξακτος δυσδιέξακτος δυσέπακτος ἁρπακτός ἀδιάρπακτος ἀσυνάρπακτος ἀναράκτος· ἐξάρακτος αὐτοπάρακτος ἀσπάρακτος διασπᾰρακτός ἀτάρακτος ἀχάρακτος ἀπαραχάρακτος