γεργέλωψ· αἰγίλωψ ἀγχίλωψ ἀρχίκλωψ βιαιοκλώψ γυναικόκλωψ *δήμωψ Ἄλμωψ ἀρρενώψ δεινώψ ἀχύνωψ ἀγχύνωψ βόωψ δρώψ αἱμᾰτώψ 1 ἄω 2 ἄω 3 ἄω ἀῶ· ἀάω ἁβάω ἐγκαθηβάω ἀνηβάω ἐνηβάω ἀφηβάω βῐβάω ἐκβάω ἀποκυμβάω διακολυμβάω ἀνακολυμβάω ἐξανακολυμβάω ἐγκολυμβάω ἐκκολυμβάω ἀποκολυμβάω εἰσκολυμβάω βαυβάω ἀντιλωβάω ἐκλωβάω ἀπολωβάω ἀγάω γλᾰγάω ἐκσιγάω ἀποσιγάω ἐλλογάω ἐνοργάω ἐκτρυγάω ἐντρυγάω ἀποτρυγάω διαμαδάω ἀπομαδάω ἀμφιπερικραδάω ἀμφιπεδάω ἐμπεδάω διαπηδάω ἀναπηδάω ἐξαναπηδάω ἐγκαταπηδάω ἐκπηδάω διεκπηδάω ἐμπηδάω ἀποπηδάω εἰσπηδάω διαχλιδάω ἀοιδάω διαπιδάω ἀναπιδάω αὐδάω ἀναυδάω ἐξαυδάω ἀπαυδάω ἀνταυδάω