Ἐμβλωνός Γελωνός δωδεκάκλωνος ἄμμωνος· ἄνωνος αὐτοχόωνος Ἄλπωνος γρῶνος ἐμβαθρωνός δύσωνος δικίτωνος διχίτωνος ἄφωνος ἐννεάφωνος διάφωνος δίφωνος ἐγκλησίφωνος· ἀντίφωνος δυσέκφωνος ἔμφωνος ἀσύμφωνος ἀγλαόφωνος Ἀγλαόφωνος βομβόφωνος ἀγριόφωνος ἐναντιόφωνος γῠναικόφωνος γλυκόφωνος εἰκελόφωνος ἀλλόφωνος αἰολόφωνος γεγωνόφωνος βαρβᾰρόφωνος δευτερόφωνος ἀμετρόφωνος ἀκριτόφωνος βροντόφωνος αὐτόφωνος δύσφωνος βαθύφωνος γλυκύφωνος βᾰρύφωνος δασύφωνος Ἀλάϋνος 1 ἄξος 2 ἄξος Ἄξος *Δάξος διάμαξος Ἄραξος Ἄλεξος δίλεξος διξός Ἕλιξος δρακοντέλιξος ἄμιξος Βόξος ἄδοξος ἀντίδοξος ἀμφίδοξος ἔνδοξος ἀφιλόδοξος ἀλλόδοξος ἀκενόδοξος ἀπόδοξος βᾰθύδοξος δίοξος Ἀργεντόκοξος διάλοξος ἀντίλοξος ἀμφίλοξος