ἀποροποίητος ἄπορος ἀπορούω ἀποροφάω ἀπορραγάς ἀπορρᾳθυμέω ἀπορρᾳθυμήτως ἀπορραίνω ἀπορραΐς ἀπορραίω ἀπορραντήριον ἀπορραντίζω ἀπορραντίσεις· ἀπόρραξις ἀπορραπίζω ἀπορραπιστέον ἀπορράπτω ἀπορράσσω ἀπορραφανιδόω ἀπορραψῳδέω ἀπορρέζω ἀπορρέμβομαι ἀπορρέπω ἀπορρευματίζω ἀπόρρευσις ἀπορρέω ἀπόρρηγμα ἀπορρήγνυμι ἀπορρηθῆναι ἀπόρρημα ἀπόρρηξις ἀπόρρησις ἀπορρήσσω ἀπορρητέον ἀπόρρητος ἀπορρῑγέω ἀπορριγόω ἀπορριζόω ἀπόρριμμα ἀπορρινάω ἀπορρῑνήματα ἀπορριπίζω ἀπορριπτέον ἀπορριπτέω ἀπόρριπτος ἀπορρίπτω ἀπορριφή ἀπορρίψιμος ἀπόρριψις ἀπορροή ἀπόρροια ἀπορροιβδέω ἄπορρον· ἀπόρροος ἀπορροφέω ἀπορρυΐσκω ἀπόρρυμα ἀπορρῠπαίνω ἀπορρύπτω ἀπόρρυσις ἀπορρυταλίξαί· ἀπόρρῠτος ἀπόρρυψις ἀπορρωγή ἀπορρώξ ἀπορυγίζω ἀπόρυξ ἀπορυπόομαι ἀπορύπωσις ἀπορύσσω ἀπορυτιάζω