Διαβήτη διαβήτης διαβητίζομαι διαβητικ(ός) διαβήτρια διαβιάζομαι διαβιβάζω διαβιβάσκω διαβιβασμός διαβιβαστικός διαβιβρώσκω διαβιόω διαβίωσις διαβιώσκω διαβιωτέον διαβλάπτομαι διαβλαστάνω διαβλάστησις διαβλασφημέω διαβλέπω διάβλεψις διάβλημα διαβλητέον διαβλητέος διαβλητικός διαβλήτωρ Διαβλίται διαβλύζω διαβοάω διαβόησις διαβοητικός διαβόητος διαβολεύς διαβολή διαβολία διαβολικός διάβολος διαβολότης διαβομβέομαι διαβορβορυγμός διαβορβορύζω διαβόρειος διάβορος διαβόρος διαβόσκω διαβοστρῠχόομαι διαβουκολέω διαβουλεύω διαβουλή διαβούλιον διάβουλοι· διαβούλομαι· †διαβουνίν διαβραβεύω διάβραγχος διαβραχέος διάβρεγμα διαβρεκτέον διάβρεξις διαβρεχής διαβρέχω διαβριθής διαβριμάομαι διαβροχή διαβροχισμός διάβροχος διαβρύκω διάβρωμα διάβρωσις διαβρωτικός διαβρωτός