Δείκνιος δείκνυμι δεικνύω δεικτέον δεικτέος δεικτηριάς δεικτήριον δείκτης δεικτικός δεικτός *δεικτυϜοργός δειλαινομένως δειλαίνω δείλαιος δειλαιότης δειλακρίνας δειλακρίων δείλακρος δειλανδρέω δειλανδρία δειλανδρίζω δείλανδρος δεῖλαρ Δείλας *ΔϜείλᾱς δείλη δειλήμονες· δειλία δειλιάζω δειλιαίνω δειλίασις Δειλίας δειλίασμα δειλιάω δειλινίζω δειλινισμός δειλινός δείλισμα δειλίως δειλοκαταφρόνητος δειλοκομπέω δειλοκοπέω 1 δείλομαι 2 δείλομαι δειλόομαι δειλοποιός δειλός δειλότης δειλοψυχέομαι δειλόψυχος δεῖμα δειμάζω δειμαίνω δειμᾰλέος Δειμάλωτα· Δείμας δειματηρός Δειματίας δειμᾰτόεις δειματοποιός δειμᾰτόω δειματώδης δειμός δείμυλος δειμώδης δεῖνα Δεῖνα δεινάζω δείνη δεινάριον Δεινάρχειος