γεωχαρής γη- γῆ Γηγάσιος †γηγγήλιξ γηγενέτης γηγενής †γηγυρίδαι· Γήδειρα γῄδιον γηθαλάσσιος γηθᾰλέος γῆθεν Γηθεύς γηθέω γήθια γῆθος γηθοσύνη Γηθοσύνη γηθόσῠνος Γηθοῦσσα Γηθουσσαῖος γηθυλλίς γήθυον γήθω γήϊνος γηΐτης Γῆλαι Γήλακα γηλεχής γηλιάομαι γήλιγρος γηλουμένους· γήλοφος γῆμα Γήμα γημόριον γήνεσθαι· γηοπόνος Γηούα Γηουϊνοί γηοχέω γηπ- Γήπαιδες γηπάτταλος γήπεδον γηραιός γηρᾰλέος γηραλεότης γηράλιον· γήραμα γηράμων· γηράναι γηράνιον γήρανσις γηραός γηράς γῆρας γηράσκω γηράω Γήρεια γήρειον Γηρείτης γήρημι γηροβοσκεῖον γηροβοσκέω γηροβοσκία γηροβοσκός γηροί· *ΓηροκλέϜης γηρόκλιτος·