γειτόσυνος γείτων *Γείτων γειώρας γέκαθα· γέκαλον· γέλα Γέλα γελαβρίας Γέλαι γέλαιμι Γελαῖος †γελαιώς· γέλαν· ελάνα γελανδρόν· γελᾱνής γέλανοι· Γέλανος γελανόω Γελάνωρ γελαρής· γελαρίης γέλαρος· Γέλαρχος γέλας· Γέλας γελασείω γελάσιμος Γελάσιμος γελασῖνος γέλασις γελάσκω γέλασμα γέλασος *Γέλασος γελαστέον γελαστής γελαστικός γελαστός γελάστρια γελαστύς γελάω Γελβουέ γέλγει· γέλγη γέλγια· γελγιδόομαι γελγιθεύειν· γέλγις γελγοπωλέω γελγοπώλης γελγόπωλις Γέλδα γέλεα· Γελεᾶτις ελεμνεύς γέλενος· Γελέοντες ελέτριον γελέω Γελέων Γέλη Γελίας gelidoτρομερός γελίκη· Γελίμερ γέλιν· γέλινθοι Γέλλα γέλλαι·