βᾰσῐλεύτωρ βᾰσῐλεύω βᾰσίλη Βασίλη βασιληϜάδας Βασιληΐδης βασιληΐη βᾰσῐληίς Βασιληίς Βασιλιανός Βασιλίδαι βασιλίδιον βασιλίζω Βασιλικὰ Ἀμύντου βασιλικός Βασιλικός βασιλικώνυμος Βασιλῖνα βασῑλῐναῦ βασιλίνδα βασίλιννα Βασίλιος βασιλίς Βασιλίς Βάσιλις Βασιλισηνή βασιλίσκος Βασιλίσκος βασιλισμός βασίλισσα Βασίλισσα βασιλισταί Βασιλίτης Βάσιλλος Βασιλοκλῆς Βασίλος Βασιλώ βάσιμος Βασιννοί Βασινούπολις βάσιον βάσις Βάσιστα Βασίτας Βασίχ βάσκα Βασκά βασκαίνω βασκᾰνία Βασκᾰνία βασκάνιον βάσκᾰνος βασκαντήρ βασκαντικός βασκαρίζειν· βασκᾶς Βασκατίς βασκαύλης βασκαύλιον βασκέλειον βασκεπικρολεα· βασκευταί· βάσκιλλος· βάσκιοι· Βάσκισα βάσκον βασκοσύνη βάσκυλα 1 βάσκω 2 βάσκω Βάσληχος